Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 23 Janar 2019

Postuar më: 23 Janar 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 23 Janar 2019:  V E N D I M PËR PËRCAKTIMIN E FUSHËS SË PËRGJEGJËSISË SHTETËRORE TË MINISTRIT TË SHTETIT PËR MARRËDHËNIET ME PARLAMENTIN Në mbështetje të nenit 10...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 16 Janar 2019

Postuar më: 16 Janar 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 16 Janar 2019:   V E N D I M PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.24, DATË 14.1.2015, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS DHE MËNYRËS SË FUNKSIO...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 09 Janar 2019

Postuar më: 9 Janar 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 09 Janar 2019: V E N D I M PËR MIRATIMIN E PLANIT TË SHPENZIMEVE, PËR VITIN 2019, TË ENTIT RREGULLATOR TË SEKTORIT TË FURNIZIMIT ME UJË DHE LARGIMIT E PËRPUNIMIT TË UJË...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 26 Dhjetor 2018

Postuar më: 26 Dhjetor 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 26 Dhjetor 2018:  V E N D I M PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT TË PËRGJITHSHËM ANALITIK TË PROJEKTAKTEVE, QË DO TË PARAQITEN PËR SHQYRTIM NË KËSHILLIN E MINISTRAVE GJATË V...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 19 Dhjetor 2018

Postuar më: 19 Dhjetor 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 19 Dhjetor 2018:    V E N D I M PËR SHPËRBLIMIN DHE KOMPENSIMIN E DISA KATEGORIVE TË VEÇANTA PËR FESTAT E FUNDVITIT 2018 Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës,...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 12 Dhjetor 2018

Postuar më: 12 Dhjetor 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 12 Dhjetor 2018: V E N D I M PËR PËRCAKTIMIN E AKTIVITETEVE QË PËRFSHIHEN NË FUSHËN E PRODHIMIT/ZHVILLIMIT TË SOFTWARE-VE, SI DHE PROCEDURAT PËR APLIKIMIN E TATIMFITIMIT N...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 05 Dhjetor 2018

Postuar më: 5 Dhjetor 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 05 Dhjetor 2018: V E N D I M PËR MIRATIMIN E LETËRMARRËVESHJES SË GRANTIT, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE BANKËS NDËRKOMBËTARE PËR RINDËRTIM DHE ZHVILLIM, QË...


Vendime të miratuara në datë 23 Nëntor 2018

Postuar më: 24 Nëntor 2018

Vendime të miratuara në datë 23 Nëntor 2018:    V E N D I M PËR PROPOZIMIN KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË TË TRE ANËTARËVE PËR KËSHILLIN MBIKËQYRËS TË BANKËS SË SHQIPËRISË Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetut...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 21 Nëntor 2018

Postuar më: 21 Nëntor 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 21 Nëntor 2018:  V E N D I M PËR  MIRATIMIN E PROJEKTIT PILOT “PËR MASAT PËR NXITJEN E TË NXËNIT, TË VIJUESHMËRISË DHE PËRPARIMIT TË NXËNËSVE TË SHKOLLËS 9-VJE...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 14 Nëntor 2018

Postuar më: 14 Nëntor 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 14 Nëntor 2018:   V E N D I M PËR KALIMIN NË PËRGJEGJËSI ADMINISTRIMI, NGA MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE TE FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT, TË OBJEKTIT...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 07 Nëntor 2018

Postuar më: 7 Nëntor 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 07 Nëntor 2018:   V E N D I M PËR DISA SHTESA NË VENDIMIN NR.511, DATË 10.6.2015, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARË...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 06 Nëntor 2018

Postuar më: 6 Nëntor 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 06 Nëntor 2018:   V E N D I M PËR EMËRIM NË DETYRË Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 31 Tetor 2018

Postuar më: 31 Tetor 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 31 Tetor 2018: V E N D I M PËR PËRCAKTIMIN E AUTORITETIT LICENCUES HEKURUDHOR Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 17, të ligjit nr.142/2016, “Kodi He...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 26 Tetor 2018

Postuar më: 26 Tetor 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 26 Tetor 2018: V E N D I M PËR PËRCAKTIMIN E LLOJEVE, TË MËNYRËS SË SHKËMBIMIT E TË PËRPUNIMIT TË INFORMACIONIT DHE TË DHËNAVE STATISTIKORE, TË KËRKUARA NGA AGJENCIA...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 17 Tetor 2018

Postuar më: 17 Tetor 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 17 Tetor 2018:   V E N D I M  PËR NDRYSHIMIN E PËRGJEGJËSISË SË ADMINISTRIMIT, NGA MINISTRIA E DREJTËSISË DHE DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ARKIVAVE TE MINISTRIA E MBRO...


Kontakte
Shkruaj Mesazh

Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët