Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Maj 2019

Postuar më: 10 Maj 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Maj 2019:  V E N D I M PËR MARRJEN E MASAVE DHE MONITORIMIN E VEPRIMTARISË, SJELLJES APO PËRDORIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE, FINANCIARE DHE LOGJISTIKE TË ADMINISTRATËS SH...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 02 Maj 2019

Postuar më: 2 Maj 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 02 Maj 2019: V E N D I M PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARIT TË PASURISË SË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKET NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “RIKONSTRUKSIO...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 24 Prill 2019

Postuar më: 24 Prill 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 24 Prill 2019:   V E N D I M PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË PRANIMIT NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE EDHE PËR KANDIDATË TË TJERË JASHTË SHËRBIMIT CIVIL, ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 17 Prill 2019

Postuar më: 17 Prill 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 17 Prill 2019: V E N D I M PËR KATEGORITË E SHËRBIMEVE TË OFRUARA NGA ENTET SHTETËRORE DHE SUBJEKTE TË TJERA, TË CILAT PËRFITOHEN ME ÇMIME TË REDUKTUARA PËRMES PËRDO...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Prill 2019

Postuar më: 10 Prill 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Prill 2019: V E N D I M PËR PËRCAKTIMIN E KRYETARIT DHE EMËRIMIN E ANËTARËVE, PËRFAQËSUES TË PUSHTETIT QENDROR, NË KËSHILLIN DREJTUES TË FONDIT SHQIPTAR TË ZHVILLIM...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 4 Prill 2019

Postuar më: 4 Prill 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 4 Prill 2019: V E N D I M PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR.708, DATË 21.11.2018, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR REGJISTRIMIN DHE KALIMIN NË PËRGJEGJËSI ADMINISTRIMI ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 27 Mars 2019

Postuar më: 27 Mars 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 27 Mars 2019:  V E N D I M PËR INDEKSIMIN E PENSIONEVE Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 61 e 88, të ligjit nr.7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Mars 2019

Postuar më: 20 Mars 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Mars 2019: V E N D I M PËR MIRATIMIN E KONTRATËS SË KONCESIONIT/ PARTNERITET PUBLIK PRIVAT, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, TË PËRFAQËSUAR NGA MINISTRIA E INFRAS...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 Mars 2019

Postuar më: 13 Mars 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 Mars 2019:   V E N D I M PËR MIRATIMIN E BUXHETIT PËR AUTORITETIN E KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE E POSTARE, PËR VITIN 2019 Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dh...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 6 Mars 2019

Postuar më: 6 Mars 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 6 Mars 2019: V E N D I M PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.590, DATË 18.10.2017, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRBËRJEN E KËSHILLIT KOMBËTAR TË UJIT” Në mbësh...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 27 Shkurt 2019

Postuar më: 27 Shkurt 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 27 Shkurt 2019:   V E N D I M PËR KRIJIMIN, MËNYRËN E ORGANIZIMIT E TË FUNKSIONIMIT TË DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR Në mbështetje të neni...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Shkurt 2019

Postuar më: 20 Shkurt 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Shkurt 2019: V E N D I M PËR EKUIVALENTIMIN E GRADAVE TË FORCAVE TË ARMATOSURA TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË ME GRADAT E POLICISË SË SHTETIT Në mbështetje të nenit 1...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 Shkurt 2019

Postuar më: 13 Shkurt 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 Shkurt 2019:      V E N D I M PËR EMËRIM NË DETYRË Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 06 Shkurt 2019

Postuar më: 6 Shkurt 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 06 Shkurt 2019:   V E N D I M PËR KRITERET DHE MËNYRËN E ZONIMIT TË TERRITORIT TË NJË ZONE TË MBROJTUR MJEDISORE Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe t...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 30 Janar 2019

Postuar më: 30 Janar 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 30 Janar 2019:    V E N D I M PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.230, DATË 13.3.2015, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR TRAJTIMIN ME PAGESË TË QIRASË T...


Kontakte
Shkruaj Mesazh

Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët