Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 23 Nëntor 2016

Postuar më: 23 Nëntor 2016

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 23 Nëntor 2016 V E N D I M PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.418, DATË 27.6.2012, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRCAKTIMIN E MASËS SË SHPËRBLIMIT TË ANËTARË...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 16 Nëntor 2016

Postuar më: 16 Nëntor 2016

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 16 Nëntor 2016 V E N D I M  PËR MIRATIMIN, NË PARIM, TË MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE SUEDISË, PËR PROGRAMIN ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 09 Nëntor 2016

Postuar më: 9 Nëntor 2016

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 09 Nëntor 2016 V E N D I M  PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.1299,  DATË 16.12.2009, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS, TË OR...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 02 Nëntor 2016

Postuar më: 2 Nëntor 2016

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 02 Nëntor 2016   V E N D I M PËR PROPOZIMIN KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË TË KANDIDATURAVE ALTERNATIVE PËR ANËTARË TË KOMISIONIT TË KONKURRENCËS Në mb...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 26 Tetor 2016

Postuar më: 26 Tetor 2016

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 26 Tetor 2016 V E N D I M PËR KRYERJEN E VERIFIKIMEVE TË PËRBASHKËTA KUFITARE Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.71...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Tetor 2016

Postuar më: 20 Tetor 2016

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Tetor 2016 V E N D I M  PËR EMËRIM NË DETYRË Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 12 Tetor 2016

Postuar më: 12 Tetor 2016

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 12 Tetor 2016   V E N D I M PËR   EKZEKUTIMIN E VENDIMIT TË GJYKATËS EVROPIANE PËR TË DREJTAT E NJERIUT, DATË 10.5.2016, PËR ÇËSHTJEN “MIRELA SINANI KUNDËR ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 5 Tetor 2016

Postuar më: 5 Tetor 2016

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 5 Tetor 2016        V E N D I M     PËR   MIRATIMIN E RREGULLORES “KRITERET PËR PAJISJEN ME CERTIFIKATË PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË SË...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 28 shtator 2016

Postuar më: 28 Shtator 2016

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 28 shtator 2016     V E N D I M PËR   KALIMIN NË PËRGJEGJËSI ADMINISTRIMI, NGA MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT TEK AGJENCIA E OFRIMIT TË SHËRBIMEVE PUBLIKE...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 21 shtator 2016

Postuar më: 21 Shtator 2016

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 21 shtator 2016   V E N D I M      PËR DISA SHTESA NË VENDIMIN NR.207, DATË 16.3.2016, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR NGARKIMIN E OPERATORIT TË SH...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 14 shtator 2016

Postuar më: 14 Shtator 2016

V E N D I M  PËR PËRCAKTIMIN E MËNYRËS E TË KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES SË OPERATORIT QË DO TË NDËRTOJË SISTEMIN QENDROR TË MONITORIMIT ON-LINE (SQMO) DHE TË AUTORITETIT PËRGJEGJËS PËR ZHVILLIMIN E PROCEDURAVE TË PËRZGJEDHJES ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 07 shtator 2016

Postuar më: 7 Shtator 2016

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 07 shtator 2016   V E N D I M PËR  PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE, TË PROCEDURAVE E TË LLOJEVE TË TESTEVE EKZAMINUESE MJEKËSORE, QË DO TË KRYHEN NË VARËSI TË PUNË...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 31 Gusht 2016

Postuar më: 31 Gusht 2016

V E N D I M PËR EKZEKUTIMIN E VENDIMIT TË GJYKATËS EVROPIANE PËR TË DREJTAT E NJERIUT, DATË 7.4.2016, PËR ÇËSHTJEN “ALIÇKA DHE TË TJERË KUNDËR SHQIPËRISË” (PËR ANKIMET NR.33148/11, NR.33151/11, NR.33823/11, NR.46103/11, NR.72334...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 4 Gusht 2016

Postuar më: 4 Gusht 2016

V E N D I M PËR NJË SHTESË FONDI NË BUXHETIN E VITIT 2016, MIRATUAR PËR MINISTRINË E MBROJTJES, PËR MBULIMIN SHPENZIMEVE TË STRUKTURAVE TË ANGAZHUARA PËR PASTRIMIN E DISA AKSEVE RRUGORE DHE ZONAVE BREGDETARE Në  mbështetje të nenit...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 3 Gusht 2016

Postuar më: 3 Gusht 2016

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 3 Gusht 2016     V E N D I M PËR  MIRATIMIN E UDHËRRËFYESIT TË POLITIKËS SË INVESTIMEVE   TË QEVERISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 100 t...


Kontakte
Shkruaj Mesazh

Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët