Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 11 Shtator 2019

Postuar më: 11 Shtator 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 11 Shtator 2019: V E N D I M PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “ZGJERIM...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 04 Shtator 2019

Postuar më: 4 Shtator 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 04 Shtator 2019:   V E N D I M PËR KRIJIMIN E BAZËS TË TË DHËNAVE SHTETËRORE TË SISTEMIT INFORMATIK TË MENAXHIMIT TË NDIHMËS SË HUAJ (SIMNH) Në mbështetje të ne...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 28 Gusht 2019

Postuar më: 28 Gusht 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 28 Gusht 2019:   V E N D I M PËR FUNKSIONIMIN DHE MËNYRËN E ZHVILLIMIT TË VEPRIMTARISË SË DREJTORIVE RAJONALE TË TRASHËGIMISË KULTURORE Në mbështetje të nenit 100...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 31 Korrik 2019

Postuar më: 1 Gusht 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 31 Korrik 2019: V E N D I M PËR PËRCAKTIMIN E BUXHETIT FILLESTAR TË STRUKTURËS SË POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR Në mbështetje të nenit 100 të Ku...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 25 Korrik 2019

Postuar më: 25 Korrik 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 25 Korrik 2019: V E N D I M PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS FEDERALE TË GJERMAN...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 17 Korrik 2019

Postuar më: 17 Korrik 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 17 Korrik 2019: V E N D I M PËR REVOKIMIN E TRANSFERIMIT TË SË DREJTËS SË PRONËSISË DHE PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.760, DATË 20.12.2017, TË KËSHILLIT TË MINISTR...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Korrik 2019

Postuar më: 10 Korrik 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Korrik 2019:    V E N D I M PËR DHËNIE KONTRIBUTI FINANCIAR NGA KËSHILLI I MINISTRAVE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË PËR KËSHILLIN KOMBËTAR SHQIPTAR NË SERBI, PËR...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 03 Korrik 2019

Postuar më: 3 Korrik 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 03 Korrik 2019:   V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES, PËR MBROJTJEN SHOQËRORE, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE KANAD...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 26 Qershor 2019

Postuar më: 26 Qershor 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 26 Qershor 2019: V E N D I M PËR EKZEKUTIMIN E VENDIMIT TË GJYKATËS EVROPIANE PËR TË DREJTAT E NJERIUT, DATË 5.3.2019, PËR ÇËSHTJEN “RINALDO MYRTAJ DHE TË TJERËT KUND...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 19 Qershor 2019

Postuar më: 19 Qershor 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 19 Qershor 2019: V E N D I M PËR MIRATIMIN E DOKUMENTIT “STANDARDET SHTETËRORE PËR SPECIFIKIMET TEKNIKE TË INFORMACIONIT GJEOHAPËSINOR NË SHQIPËRI – TEMA “MODELI DIG...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 12 Qershor 2019

Postuar më: 12 Qershor 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 12 Qershor 2019:  V E N D I M PËR KRITERET PËR LËSHIMIN E PASAPORTËS DIPLOMATIKE DHE ASAJ TË SHËRBIMIT Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 4, të ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 05 Qershor 2019

Postuar më: 5 Qershor 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 05 Qershor 2019 V E N D I M PËR MIRATIMIN E RREGULLIT TEKNIK PËR PAJISJET RADIO, NJOHJEN E NDËRSJELLË TË VLERËSIMIT TË KONFORMITETIT TË TYRE DHE PËRCAKTIMIN E LISTËS SË...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 29 Maj 2019

Postuar më: 29 Maj 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 29 Maj 2019: V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË S...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 22 Maj 2019

Postuar më: 22 Maj 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 22 Maj 2019: V E N D I M PËR  PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE TË BASHKËRENDIMIT TË PUNËS  SË BASHKIVE ME AGJENCINË SHTETËRORE TË KADASTRËS, PËR REGJISTRIMIN E TROJEVE TË D...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 15 Maj 2019

Postuar më: 15 Maj 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 15 Maj 2019:     V E N D I M PËR MIRATIMIN, NË PARIM, TË MARRËVESHJES, NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT DHE KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË ...


Kontakte
Shkruaj Mesazh

Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët