Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Prill 2019

Postuar më: 10 Prill 2019

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Prill 2019: V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES ME SHKËMBIM NOTASH, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE ORGANIZATËS P...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Mars 2019

Postuar më: 20 Mars 2019

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Mars 2019: P R O J E K T L I GJ PËR KORPORATËN E INVESTIMEVE SHQIPTARE Në mbështetje të neneve 78 e 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Minis...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 06 Mars 2019

Postuar më: 6 Mars 2019

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 06 Mars 2019: V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË FINANCIMIT, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËR...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 27 Shkurt 2019

Postuar më: 27 Shkurt 2019

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 27 Shkurt 2019:   NDRYSHIME 10107    *SHËNIM: BAZUAR NË NENIN 117 TË KUSHTETUTËS SË RSH DHE NENIT 29 TË LIGJIT PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KËSHILLI...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Shkurt 2019

Postuar më: 20 Shkurt 2019

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Shkurt 2019: P R O J E K T L I GJ PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.103/2016, “PËR AKUAKULTURËN” Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtet...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 Shkurt 2019

Postuar më: 13 Shkurt 2019

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 Shkurt 2019:      V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR.8952, DATË 10.10.2002, “PËR LETËRNJOFTIMIN ELEKTRONIK TË ...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 23 Janar 2019

Postuar më: 23 Janar 2019

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 23 Janar 2019:    P R O J E K T L I GJ PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET PALËVE TË KONVENTËS SË BASHKËPUNIMIT POLICOR PËR EVROPËN JUGLINDORE, PËR SHK...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 09 Janar 2019

Postuar më: 9 Janar 2019

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 09 Janar 2019: P R O J E K T L I GJ PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES STATUSORE, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE BASHKIMIT EVROPIAN, MBI VEPRIMET E NDËRMARRA NGA ...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 26 Dhjetor 2018

Postuar më: 26 Dhjetor 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 26 Dhjetor 2018:   V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN  E LETËRMARRËVESHJES NDRYSHUESE TË MARRËVESHJES  SË HUAS, NDËRMJET REPUBLIKËS S...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 19 Dhjetor 2018

Postuar më: 19 Dhjetor 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 19 Dhjetor 2018:   P R O J E K T L I GJ PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR.8668, DATË 23.10.2000, “PËR PAJISJEN E SHTETASVE SHQIPTARË ME PASAPORTË PËR JASHTË SHTET...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 12 Dhjetor 2018

Postuar më: 12 Dhjetor 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 12 Dhjetor 2018:   P R O J E K T L I GJ PËR SKEMAT E CILËSISË SË PRODUKTEVE BUJQËSORE DHE USHQIMORE Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, ...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 05 Dhjetor 2018

Postuar më: 5 Dhjetor 2018

P R O J E K T L I GJ PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.108/2014, “PËR POLICINË E SHTETIT”, TË NDRYSHUAR Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, Kuvendi i Republikës...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 21 Nëntor 2018

Postuar më: 21 Nëntor 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 21 Nëntor 2018:   V E N D I M PËR   PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.139/2015, “PËR VETËQEVERISJEN VENDORE”” Në...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 14 Nëntor 2018

Postuar më: 14 Nëntor 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 14 Nëntor 2018: P R O J E K T L I GJ PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDRYSHUESE NR.1 TË MARRËVESHJES SË HUAS TË DATËS 31.12.2012, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRIS...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 07 Nëntor 2018

Postuar më: 7 Nëntor 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 07 Nëntor 2018:   P R O J E K T L I GJ PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.9573, DATË 3.7.2006, “PËR AUTORIPARIMIN, SHITBLERJEN, DEPOZITIMIN E MJETEVE RRUGORE ME MOT...


Kontakte
Shkruaj Mesazh

Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët