Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 11 Nëntor 2015

Postuar më: 11 Nëntor 2015

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 11 Nëntor 2015   V E N D I M   PËR   PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR.8561, DATË 22.12.1999, “PËR SHPRONËSIMET DHE MARRJEN NË P...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 30 Tetor 2015

Postuar më: 30 Tetor 2015

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 30 Tetor 2015   V E N D I M   PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN  E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËR...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 21 Tetor 2015

Postuar më: 21 Tetor 2015

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 21 Tetor 2015 V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDRYSHUESE NR.6,  TË MARRËVESHJES SË NDIHMËS PËR OBJEKTIVA ZHVILLIMI, NDËRMJ...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 07 Tetor 2015

Postuar më: 7 Tetor 2015

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 07 Tetor 2015   V E N D I M   PËR   PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E VENDIMIT TË KËSHILLIT TË STABILIZIM – ASOCIIMIT BASHKIMI  EVROPI...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 02 Shtator 2015

Postuar më: 2 Shtator 2015

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 02 Shtator 2015 P R O J E K T L I GJ PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.8328, DATË 16.4.1998, “PËR TË DREJTAT DHE TRAJTIMIN E TË DËNUARVE ME BURGIM DHE TË TË ...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 26 gusht 2015

Postuar më: 26 Gusht 2015

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 26 gusht 2015 V E N D I M   PËR   PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË GRANTIT, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE BANKËS PËR ZH...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 10 Qershor 2015

Postuar më: 10 Qershor 2015

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 10 Qershor 2015 V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR MIRATIMIN E PËRJASHTIMEVE NGA TAKSAT DHE TË PARASHIKIMEVE PËR HEQJEN DORË NGA IMUNITETI I KUSHTËZUAR, SIPA...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 03 Qershor 2015

Postuar më: 3 Qershor 2015

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 03 Qershor 2015 V E N D I M   PËR   PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË SHËRBIMIT KËSHILLIMOR FINANCIAR, NDËRMJET KËSHILLIT TË ...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 20 Maj 2015

Postuar më: 20 Maj 2015

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 20 Maj 2015   V E N D I M PËR    PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR.10273, DATË 29.4.2010, “PËR DOKUMENTIN ELEKTRONIK””   N...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 13 Maj 2015

Postuar më: 13 Maj 2015

  Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 13 Maj 2015 V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.9482, DATË 3.4.2006, “PËR LEGALIZIMIN, URBANIZIMIN DHE INTEGRIMIN E NDËRTI...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 29 prill 2015

Postuar më: 29 Prill 2015

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 29 prill 2015 V E N D I M   PËR   PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN  E MARRËVESHJES, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE BASHKIMIT EVROPI...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 22 prill 2015

Postuar më: 22 Prill 2015

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 22 prill 2015 V E N D I M   PËR   PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR SHËRBIMIN GJEOLOGJIK SHQIPTAR”   Në mbështetje të neneve 81, pika 1, dhe 100, të Kushte...


Projektligje miratuar ne mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 08 prill 2015

Postuar më: 8 Prill 2015

Projektligje  miratuar ne mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 08 prill 2015 V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR DISA NDRYSHIME  DHE SHTESA NË LIGJIN NR.10296, DATË 8.7.2010,  “PËR MENAXHIMIN FINANCIAR DHE KONT...


Projektligj i miratuar ne mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 01 prill 2015

Postuar më: 1 Prill 2015

Projektligj i miratuar ne mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 01 prill 2015 V E N D I M   PËR    PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR  DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.107/2014, DATË 31.7.2014, “PËR PLANIFIKIMIN DHE ...


Projektligj i miratuar ne mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 25 mars 2015

Postuar më: 25 Mars 2015

Projektligj i miratuar ne mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 25 mars 2015   V E N D I M   PËR   PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN  E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPË...


Kontakte
Shkruaj Mesazh

Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët